pexels-pixabay-53621-1-1024x603.jpg

Vad är en konkurs?

En konkurs kan drabba alla, fysiska personer såväl som juridiska personer. Anledningen kan naturligtvis vara flera men gemensamt för de alla är att personen eller företaget inte kan betala sina skulder under en längre tid. Partnerinvest investerar främst i bolag som befinner sig i ekonomiska svårigheter, som har likviditetsproblem, och vi tänkte berätta lite grundläggande om vad en konkurs är. Helt enkelt för dig som vill lära dig eller vill färska upp minnet lite.

Vad är en konkurs?

Det innebär att ett företag inte kan betala sina skulder under en längre period, med andra ord är företaget insolvent och därför försätter man företaget i konkurs. Både gäldenärer och borgenärer kan ansöka om ett företags konkurs, där en gäldenär är den part som har skulder och en borgenär är den som har en fordran på ett företag. Under en konkurs avvecklar man företaget och man realiserar företagets tillgångar för att betala av skulder till de borgenärer som det skuldsatta företaget har.

Vem beslutar om konkurs?

Som vi nämnt innan kan såväl gäldenärer som borgenärer ansöka. Det är sedan Tingsrätten som beslutar om konkurs ska ske eller ej. Om svaret blir jakande, tillsätter Tingsrätten så kallade konkursförvaltare, en eller flera, och dessa är ofta advokater. Deras uppgift är att sköta om gäldenärens tillgångar och skulder. De ska göra en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder och därefter ansvarar de för att sälja gäldenärens egendom. All den egendom som ingår i en konkurs kallar man för ett konkursbo. Kronofogdemyndigheten är tillsynsmyndighet och har i uppdrag att övervaka förvaltningen och att den går till enligt lagens regler.

Har bolagsägarna betalningsansvar?

Huruvida bolagsägare har betalningsansvar vid en konkurs eller inte beror på under vilken företagsform man har bedrivit bolaget. Huvudregeln för aktiebolag är att ägarna inte har något personligt betalningsansvar, så till vida de inte agerat försumbart. Ägare för enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är dock som regel alltid personligt ansvariga för företagets skulder. När en konkurs är slutförd så existerar inte längre företaget och kan därmed inte krävas på pengar. Privatpersoner å andra sidan kan man kräva på pengar även efter avslutad konkurs.

Måste man lägga ner företaget?

Grunden till en konkurs ligger i att ett företag är insolvent och inte kan betala sina skulder. Innan en konkurs genomförs kan det i vissa fall finnas andra vägar att ta, det kan finnas andra alternativ. Exempelvis rekonstruktion kan vara en möjlig väg för de företag som anses ha goda förutsättningar att få upp företaget på fötter igen. Det är ett bra alternativ för i övrigt hälsosamma företag som endast har tillfälliga problem. För att få möjlighet till en företagsrekonstruktion måste dock fordringsägare godkänna detta, då det innebär att de sätter ned delar av sina skulder.

Vad är en konkurs?

Partnerinvest – vi finns för bolag med likviditetsproblem

Befinner sig ditt bolag i en ekonomisk kris? Känner du att det inte går som du önskar för bolaget? Hör av dig till oss! Vi investerar i bolag och återställer bolaget till dess rätta värde, något vi kallar för turnaround. Vi har lång erfarenhet och bred kunskap inom såväl affärsutveckling, affärsjuridik, projektledning och kommunikation. Klicka här för att kontakta oss redan idag.