mike-tinnion-3ym6i13Y9LU-unsplash-scaled.jpg

Vad menas med likvidation?

Likvidation är när man beslutar eller blir tvingad till att upplösa ett företag. Ordet i sig betyder flytande. Det handlar med andra ord om att förvandla företagets tillgångar från ett fast till ett flytande tillstånd. Det vill säga i form av ett företag och dess fasta tillgångar säljs av och bolaget avvecklas. En likvidation kan antingen vara frivillig eller påtvingad. Olika regler gäller för de två formerna av likvidation. Ifall det rör sig om tvångslikvidation sker det efter beslut hos antingen Bolagsverket eller hos Tingsrätten. I dessa fall handlar det ofta om att bolaget inte följt ställda regler och krav. Dessutom har bolaget fått en tidsram att åtgärda kravet, vilka de alltså inte har följt.

Hur fungerar frivillig likvidation

Ett beslut om frivillig likvidation ska man anmäla hos Bolagsverket. De har sedan en uppsättning regler för hur det ska ske. Bolag har till exempel i uppgift att föreslå en likvidator. Det vill säga en person som ansvarar för likvidationen. Denna kommer sedan Bolagsverket eller Tingsrätten att godkänna. I de fall företaget i fråga inte lämnar ett förslag väljer Bolagsverket en jurist till uppgiften. I förslaget måste de även fastställa datum för likvidationen och ange skälet till beslutet. Dessutom måste bolaget varsla sina aktieägare om beslutet i god tid.

Därefter ska man fatta beslut inom bolaget, vilket man gör i bolagsstämman. Ifall likvidationen är frivillig så räcker det med en majoritet av rösterna i bolagsstämman för att få igenom det. Vissa bolag har beslutat om eventuella tillstånd för likviditet i sin bolagsordning. I de fall en sådan bestämmelse finns är bolaget skyldigt att likvidera och här kommer inte regeln om majoritet att gälla. Ifall ett bolag ändrar sig innan det beslutade datumet för likvidationen har de rätt att göra det.

Vad är tvångslikvidation?

Det finns i lagen en rad omständigheter under vilka Bolagsverket eller domstolar kan tvinga ett bolag till likvidation. Detta sker när bolagen i fråga inte följer regler och bestämmelser. Bolagsverket kan till exempel kräva likvidation i följande situationer:

  • aktiebolag som inte anmält en behörig styrelse till Bolagsverket.
  • aktiebolag som varit förpliktade att anmäla särskild delgivningsmottagare till Bolagsverket men att detta inte gjorts.
  • publikt aktiebolag som inte anmält en VD till Bolagsverket.
  • aktiebolag vars årsredovisning, och i vissa fall revisionsberättelse, inte inkommit till Bolagsverket elva månader efter räkenskapsårets utgång.
  • aktiebolag som har en skyldighet att lämna koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse till Bolagsverket men som inte gjort det inom elva månader från räkenskapsårets utgång.
  • aktiebolaget är enligt bolagsordningen skyldig att gå i likvidation.

Vill ni läsa en uttömmande lista på när ett bolag kan tvångslikvideras? Det finner du här.

När Bolagsverket utreder om tvångslikvidering börjar de med att ta upp frågan om tvångslikvidation. Därefter skickar de ett likvidationsföreläggande. Där meddelar Bolagsverket de brister som bolaget i fråga måste åtgärda och inom vilken tid detta ska vara gjort. Det är oerhört viktigt att bolaget svarar i tid för att undvika likvidation. Därefter tar Bolagsverket ett beslut om likvidation ska genomföras eller ej.

Kontakta Partnerinvest vid likvidation

Vi på Partnerinvest köper upp bolag som på sikt har potential. Du får gärna kontakta oss ifall du går i tankarna på att likvidera ditt bolag. Vi diskuterar gärna eventuella lösningar på dina problem.