Bild3.jpg

Vad är ett ackord?

Ackord är en uppgörelse om betalning mellan en gäldenär och dess fordringsägare. Inom ramen för en ackordsuppgörelse har företag i ekonomiska svårigheter goda möjligheter att genomföra övergripande åtgärder för sin verksamhet för att få det på fötter igen. Företaget har även möjlighet till nedskrivning av skulder genom olika typer av ackordsförhandlingar.

Vad är ett ackord?

Enkelt förklarat kan vi beskriva det som ett avtal mellan ett bolag i tillfällig ekonomisk kris och dess leverantörer. Den vanligaste typen av ackord är att man når en överenskommelse om en viss procent skuldnedskrivning. Avtalet innebär alltså att man skriver bort en del av bolagets skuld. Men det kan även innebära en fördröjning av återbetalningen av företagets skulder.

Begäran om ackordsförhandling

En begäran om ackordsförhandling måste innehålla ett så kallat ackordsförslag, och där ska man ange följande:

  • Hur stor betalning gäldenären erbjuder
  • När gäldenären ska betala
  • Huruvida ackordet innehåller en säkerhet

Ansökan måste också innehålla en lista av tillgångar och skulder, samt en ny balansräkning. Ackordbouppteckningen, vilket är en förteckning över tillgångar och skulder, måste utarbetas minst tre månader innan man ansöker om en förhandling om ackord.

Vilka olika typer av ackordsuppgörelse finns det?

Offentligt ackord

Offentligt ackord är den vanligaste typen och lämnas in till tingsrätten. Efter ansökan avgör tingsrätten om det finns förutsättningar att inleda en förhandling. Genom en omröstning hos tingsrätten fastställer man ackordet. Samtliga fordringsägare som omfattas av ackordet har rösträtt där majoriteten måste godkänna avtalet för att det ska bli giltigt.

Ett offentligt ackord är bindande för alla borgenärer som är omfattade av det. Det innebär att även de som röstar mot och alla okända fordringsägare också omfattas av villkoren. Om det finns andra fordringar som är oklara när tingsrätten avgör beslutet om ackord, kommer även dessa fordringar ingå i ackordets omfattning.

Frivilliga ackord (Underhandsackord)

Frivilligt ackord bestämmer inte tingsrätten utan det gör gäldenären och dess fordringsägare. Därför måste alla som är berörda av avtalet acceptera avtalet för att det ska gälla. Fördelen med detta är att gäldenären kan nå borgenärer med bättre skuldavskrivningar och även skjuta upp betalningsvillkor. Däremot är nackdelen att det endast kommer omfatta kända fordringsägare.

Moratorieackord

Enklast beskriver vi detta som en kombination och innebär att företagets skuld ska bli återbetald i sin helhet. Skulden har antingen ett nytt förfallodatum, eller så har betalningsvillkoren ändras på andra sätt. Till exempel kan ett moratorieackord innebära en avbetalningsplan, eller att man skjuter upp skulden under en viss tidsperiod.

Denna typ av ackord går att nå genom ett offentligt ackord eller ett frivilligt ackord. Därför varierar processen för att nå ett moratorieackord beroende på vilken typ av avtal gäldenären väljer att använda.

Ackord företag - Partnerinvest

Funderar du på att ansöka om ackord? Företag kan hitta lösningar hos oss

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa företag med tillfälliga ekonomiska problem, från insolvens till turnaround. Kontakta oss så ser vi över dina problem för att hitta en lösning. Vänta inte för länge, ju tidigare du når oss desto större är chanserna till att vi kan hitta en lösning tillsammans.